I Bakar donio odluku o skupljanju komunalnog otpada

Cijena fiksnog dijela za kućanstva iznosi 54,91 kunu, a za kategoriju nekućanstva 154,53 kune

BAKAR Na kratkoj sjednici gradskog vijeća Bakra najznačajnija točka bila je Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Bakra. Valjalo je uskladiti Odluku sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Kako na području Bakra javnu uslugu obavlja Komunalno društvo Čistoća, na sjednici je bila nazočna i direktorica Čistoće Jasna Kukuljan. Cijena usluge formira se od fiksnog dijela i varijabilnog dijela koji ovisi o količini otpada koji se odloži u posude. Cijena fiksnog dijela za kućanstva iznosi 54,91 kunu, a za kategoriju nekućanstva 154,53 kune. Korisnik nije dužan plaćati odvoz otpada ukoliko se nekretnina ne koristi najmanje 12 mjeseci. Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstva i nekućanstva, korisnik je dužan plaćati samo cijenu za nekućanstva.

Na sjednici su vijećnici informirani da su sredstva šumskog doprinosa za 2021. godinu u visini od 95 tisuća kuna utrošena na održavanje protupožarnih puteva (65 tisuća kuna) i održavanje javnih površina (30 tisuća kuna). Šumski doprinos plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanj šuma (drvni sortimenti) na području Grada Bakra, u visini od pet posto od prodajne cijene proizvoda na panju.