Potpora za medicinski potpomognutu oplodnju novina u socijalnom paketu Bakra

Bakar je donio novu Odluku o socijalnoj skrbi kojom su podignuti cenzusi, povećana prava i definirane potpore za program pomoć u kući

BAKAR Grad Bakar donio je novu Odluku o socijalnoj skrbi. Na donošenje nove Odluke išlo se iz dva razloga. Trebalo je uskladiti gradsku Odluku s odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu prošle godine te povećati cenzus, obzirom na rast cijena i troškova života.

Gradskom Odlukom se utvrđuje 15 prava iz socijalne skrbi: pomoć za podmirenje troškova stanovanja, subvencija troškova najamnine, besplatna prehrana dojenčadi, podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima, pomoć za podmirenje troškove produženog boravka u osnovnim školama na području Grada, podmirenje troškova marende u osnovnim školama na području Grada, pomoć u prehrani (bon za prehranu), podmirenje troškova javnog prijevoza, podmirenje pogrebnih troškova, podmirenje troškova logopeda, novčana pomoć za umirovljenike, jednokratna novčana pomoć, podmirenje troškova usluge pomoći u kući, potpora za medicinski potpomognutu oplodnju i isplata jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Tako je cenzus za samca skočio s 2.000 kn na 350 € (2.637 kn), za dvočlano kućanstvo s 3.000 kn na 480 € (3.616 kn), za tročlano kućanstvo s 4.000 kn na 610 € (4.596 kn), za četveročlano kućanstvo s 5.000 kn na 750 € (5.650 kn). Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 100 €.

U Odluku su uvrštena prava koja su bila uređene aktima gradonačelnika, a podrazumijevaju značajnije potpore: pravo na podmirenje troškova pomoći u kući i pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Podmirenje troškova usluge pomoći u kući na teret Grada u 100-postotnom iznosu ostvaruju korisnici koji udovoljavaju uvjetima utvrđenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Bakra, a čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi do 300 € za samca odnosno do 400 € za umirovljeničko kućanstvo.
Podmirenje troškova usluge pomoći u kući na teret Grada u 50-postotnom iznosu ostvaruju korisnici koji udovoljavaju uvjetima utvrđenim Odlukom, a čiji prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva iznosi od 300,01 € do 400 € za samca odnosno od 400,01 € do 500 € za umirovljeničko kućanstvo.

Novom Odlukom povećane su pomoći za novorođenčad odnosno jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta. Za prvo dijete s 3.000 kn na 500 € (3.767 kn), za drugo s 4.000 kn na 750 € (5.650 kn), za treće s 8.000 kn na 1.250,00 € (9.418 kn). Za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete s 10.000 kn na 2.000 € (15.069 kn).

Pravo na potporu za medicinski potpomognutu oplodnju je novina u socijalnom bakarskom paketu. Potpora je namijenjena mladim parovima koji nakon nekoliko neuspjelih postupaka više nemaju pravo na postupak medicinski potpomognute oplodnje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Predložena je potpora od 700 €, ali je prihvaćen amandman gradonačelnika Bakra Tomislava Klarića kojom je potpora povećana na 1.000 €.