Proširena socijalna prava za građane Bakra

Nova Odluka o socijalnoj skrbi donešena je kako bi se razina socijalnih prava uskladila s povećanjima troškova života i povećanjima mirovina koja su kod nekih korisnika (radi minimalnih povećanja) dovele do gubitka prava na pomoć

BAKAR Prošle su tri godine od donošenja posljednje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra pa se odlučilo donijeti novu Odluku kako bi se razina socijalnih prava uskladila s povećanjima troškova života i povećanjima mirovina koja su kod nekih korisnika radi minimalnih povećanja dovele do gubitka prava na pomoć. Prema novoj Odluci, prihodovni cenzus za samca umjesto dosadašnjih 1.300 kuna sada iznosi 2.000 kuna. Za dvočlanu obitelj iznosi 3.000 kuna, za tročlanu 4.000 kuna, četveročlanu obitelj 5.000 kuna dok se za svakog člana cenzus prihoda povećava za 700 kuna.

Novom Odlukom preciznije su regulirana prava na podmirenje troškova marende i produženog boravka djece u osnovnim školama na području Bakra. Pravo je prošireno na učenike s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađaju posebno organizirane ustanove.
Grad će sufinancirati i dio paušalnog iznosa produženog boravka. Troškovi produženog boravka i marende u osnovnim školama na području Grada Bakra sufinancirat će se sto posto za dijete korisnika uvjeta prihoda ili posebnog uvjeta, za učenike smještene u udomiteljskoj obitelj te za učenike s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. S 50 posto će se financirati dijete produženi boravak i marenda korisnika dječjeg doplatka.
Novom Odlukom proširit će se broj korisnika koji ostvaruju pravo na dodatno sufinanciranje ekonomske cijene usluga Dječjih vrtića na području Grada. Korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda imaju pravo na 100 posto sufinanciranja troškova za sve pedagoške godine. Roditeljima koji ostvaruju pravo na dječji doplatak, Grad će sufinancirati 25 posto troška vrtića za sve pedagoške godine, neovisno o dobi djeteta. Za pedagošku godinu koja prethodi upisu djeteta u prvi razred osnovne škole subvencija iznosi 50 posto. Donešenom Odlukom proširena su prava studenata koji ispite polažu u jesenskom roku. Odobrit će im se pomoć troškove javnog prijevoza i tijekom rujna.

Financijska sredstva za provedbu Odluke osigurana su u proračunu Grada Bakra za 2020. godinu. U ovom trenutku teško je procijeniti hoće li planirana sredstva u proračunu za 2020. godinu biti dostatna za njenu provedbu, no reagirat će se u slučaju potrebe.

Vrtić skuplji, no za roditelje ista cijena

Na sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar koja utvrđuje mjerila i iznos financiranja Dječjeg vrtića Bakar od strane roditelja. Obzirom da su od 2012. godine, kada je definirana važeća ekonomska cijena, narasle cijene energenata, hrane i sveukupnog standarda usluge, došlo je do potrebe povećanja ekonomske cijene dječjeg vrtića. Prijedlog nove ekonomske cijene za DV Bakar je 2.100 kuna za vrtićku skupinu u trajanju programa od 10 sati dnevno te 2.400 kuna za jasličku dob. No, smanjen je postotak sudjelovanja roditelja u ukupnoj cijeni vrtića tako da cijena za roditelje ostaje nepromijenjena – 750 kuna.

error: Content is protected !!